นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ONE31) ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.one31.net ซึ่ง ONE31 ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ONE31 นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ONE31 ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน ONE31 จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์แห่งนี้

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
1.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ONE31 ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งการให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยี่ยมชม การสมัครสมาชิก หรือการดูรายการต่างๆ   โดย ONE31 จะปฎิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย
1.2 ผู้ใช้งานได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ONE31ว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของ ONE31 หรือการใช้เครื่องมือใด ๆ บนเว็บไซต์ของ ONE31 เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ ONE31 ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายอื่น ๆ ของ ONE31 เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่ ONE31 เห็นสมควร
1.3 โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้งานเข้าลิงค์บางลิงค์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ ONE31 ที่อาจนำผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลตามบัตรเครดิตหรือ บัตรเดบิตของผู้ใช้งาน หรือจะต้องมีการชำระค่าบริการผ่านระบบ SMS ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมและการจัดการโดยตรงของ ONE31  ในกรณีดังกล่าว ONE31 ขอแจ้งให้ทราบว่า ONE31จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยผู้ใช้งานรับทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และ ONE31 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด 

2.ไอพีแอดเดรส คุกกี้ และหมายเลขประจำเครื่อง
2.1 ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมว่า  ONE31อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookies) พิกเซล  (Pixel-tags) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ในความหมายนี้ คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ส่วนพิกเซล เป็นภาพขนาดเล็กอันเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บเพจ และมักจะใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด
2.2 ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมว่า  เนื่องจากการทำงานของคุกกี้  เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจหรือเคยเยี่ยมชม และบันทึกการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ดังนั้น คุกกี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์จึงมีประสิทธิภาพที่จะเรียกคืนค่าบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุกกี้ถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในภายหลัง ในทางปฏิบัติ ONE31จะใช้คุกกี้ทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราว โดยคุกกี้ประเภทถาวรจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่นานกว่าประเภทชั่วคราว ในขณะที่คุกกี้ประเภทชั่วคราวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างบราวเซอร์
2.3 ผู้ใช้งานอนุญาตและให้ความยินยอมแก่ ONE31 ในการที่ ONE31 อาจให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีโดยตรงบนเว็บไซต์ของ ONE31ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้ทำการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และของบุคคลดังกล่าวด้วย

3. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ เพื่อให้ผู้ใช้งานแต่ละรายสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นการเก็บรวบรวมภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมของ ONE 31 และบริษัทในเครือ และเป็นการกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นตามกรอบวัตถุประสงค์หรือเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ข้างต้น  

4. การเปิดเผยข้อมูล
ONE 31 จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งานที่สามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้งานหรือติดต่อกับผู้ใช้งานได้  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ ONE 31 และบริษัทในเครือ หรือวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ ONE 31 และบริษัทในเครือ โดยท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อการให้บริการอันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ได้  เว้นแต่ 
(1)    เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ONE 31  รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
(2)    เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ ONE 31  และผู้ใช้งาน
(3)    เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ใช้การได้
(4)    เมื่อมีคำสั่งเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  คำสั่งหรือหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ หรือ หมายเรียก หรือคำสั่งของศาล
(5)    เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ ONE 31  
(6)    ONE 31 อาจเก็บรักษาข้อมูลที่ ONE 31  ได้รวบรวมไว้ รวมถึงสังเกตการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ ONE 31   ได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ONE 31 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์นี้ สามารถตรวจสอบได้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้งาน ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ ONE 31 ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป (“ข้อตกลง”) ด้วย

6. ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมว่า ONE31 เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบรรดาสิ่งบันทึกเสียง และ/หรือ สิ่งบันทึกภาพ เสียง ภาพถ่าย รูปภาพ สิทธิในการกระทำอันเกี่ยวกับเว็บไชต์นี้ ตลอดจนลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดย ONE 31 ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ขาย จำหน่าย ให้เช่า จัดทำเป็นสินค้า นำออกจำหน่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์  แพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่า ในรูปแบบ หรือระบบ หรือทางสื่ออื่นใดในทุกช่องทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ONE 31
 

 

Top